Η ασφάλιση Σκαφών στην Ελλάδα για αστική ευθύνη προς τρίτους είναι υποχρεωτική με βάση το νόμο 2743/99 με υποχρεωτικές βασικές καλύψεις τις σωματικές βλάβες & τις υλικές ζημιές έναντι τρίτων καθώς και για πρόσκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Υπάρχουν βέβαια και καλύψεις που αφορούν τις ιδίες ζημιές του Σκάφους και της Μηχανής.

Ένα σκάφος αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο σημαντικής αξίας ενώ ταυτόχρονα οι κίνδυνοι που το απειλούν είναι πολύ περισσότεροι από κάθε άλλο μεταφορικό μέσο τόσο λόγω του χώρου, στον οποίο κινείται, όσο και λόγω της πολυσύνθετης κατασκευής του.

Ανάλογα λοιπόν με τις ανάγκες των πελατών μας, διαμορφώνουμε και προτείνουμε τα κατάλληλα ασφαλιστικά προγράμματα για την κάλυψη τόσο της υποχρεωτικής από τον νόμο αστικής ευθύνης του σκάφους, όσο και για την κάλυψη ζημιών που μπορούν να προκληθούν στο ίδιο το σκάφος.