Η ανάγκη παροχής ασφαλιστικής κάλυψης για οποιαδήποτε ευθύνη σχετίζεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα και προσαρμόζεται στις μεταβολές του νομικού πλαισίου, αφουγκράζοντας τις εξελίξεις στην κοινωνία. Τα προγράμματα που σας προτείνουμε σκοπό έχουν να ανταπεξέλθουν στις μεταβαλλόμενες διαστάσεις των κινδύνων της αστικής ευθύνης και να προσφέρουν ικανοποιητικές λύσεις για την ασφάλισης τους.

Οι συνεχόμενες αλλαγές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των κανονισμών, τόσο σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, η αυξανόμενη πίεση για κοινωνική και εταιρική υπευθυνότητα , αλλά και οι κοινωνικές ανησυχίες για τα περιβαλλοντικά ζητήματα , είχανε ως αποτέλεσμα οι Εταιρείες να έχουν ψηλά στην ατζέντα τους την ευθύνη που απορρέει από την δραστηριότητα τους.

Στην Ελλάδα , η ασφάλιση ευθυνών ρύπανσης είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενη για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων . Η οδηγία 35/2004/ΕΕ οδήγησε την Ασφαλιστική Βιομηχανία να υιοθετήσει νέους όρους στην ασφάλιση Ευθυνών Ρύπανσης με τη δημιουργία εξειδικευμένων (stand-alone) ασφαλιστηρίων και υψηλά όρια , προκειμένου να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες των Ασφαλισμένων.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε ένα «μαξιλάρι ασφαλείας» προστατεύοντας τη φήμη και την οικονομική ευρωστία του Πελάτη μας.

Σύμφωνα με τον νέο καθεστώς ευθύνης, ένα συμβόλαιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης μπορεί να καλύψει:

  • Τις δαπάνες αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας από απρόβλεπτο ατύχημα, για το οποίο έχει καταλογισθεί ευθύνη από την αρμόδια αρχή.
  • Τις δαπάνες περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας.
  • Τις δαπάνες εκπόνησης των απαιτούμενων από την νομοθεσία μελετών και προτάσεων για την αποκατάσταση της ζημίας.
  • Την αστική ευθύνη προς τρίτους.
  • Τις δαπάνες για νομική υποστήριξη.
  • Τις Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και εξειδικευμένες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.