Εξυπηρέτηση των δηλώσεων ζημιών των πελατών με άμεση αποστολή τους στις ασφαλιστικές εταιρίες και ενημέρωση αυτών για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Συμβολή στην συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων για την εκτίμηση της ζημιάς.

Συνεχής παρακολούθηση και τόσο των διευθετημένων όσο και των εκκρεμών ζημιών, καταγραφή της συχνότητας αυτών.