Η Ασφάλιση Πιστώσεων είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την διαχείριση και αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου στον οποίο εκτίθενται οι επιχειρήσεις όταν πωλούν επί πιστώσει, εμπορεύματα ή παρέχουν υπηρεσίες, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Είναι επομένως ένα σύγχρονο εργαλείο, στα χέρια των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να διαφυλάσσουν τα συμφέροντα τους, απέναντι στους κινδύνους του εμπορίου.

Στην ασφάλιση πιστώσεων εκτός από την αρχική δουλειά της κάλυψης των κινδύνων που διατρέχει ο ασφαλισμένος μας, κάνουμε μία συνεχή παρακολούθηση του κάθε συμβολαίου καθώς κάθε φορά κάτι διαφορετικό θέλει την προσοχή μας.

Η ασφάλιση πιστώσεων είναι τόσο δυναμική όσο και οι ίδιες οι πωλήσεις της κάθε επιχείρησης. Υπάρχει αυξομείωση των ορίων πίστωσης, παράταση πληρωμής μέρους των τιμολογίων των αγοραστών, αλλαγή του τρόπου πληρωμής και πολλά άλλα που μπορεί να αναλύσει κανείς.

Το σημαντικότερο κομμάτι είναι η κάλυψη του ασφαλισμένου μας σε περίπτωση ζημιάς. Θα πρέπει να συνάδουν όλοι οι κανόνες και οι ρήτρες του συμβολαίου προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για την ανά πάσα στιγμή ικανοποίηση των απαιτήσεων του ασφαλισμένου καθώς η ρευστότητα σε κάθε επιχείρηση είναι μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την επιβίωσή της.

Η ασφάλιση πιστώσεων καλύπτει την ασφαλιζόμενη επιχείρηση από τον κίνδυνο κάποιος πελάτης της να μην εξοφλήσει τις εμπορικές οφειλές του. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί είτε επειδή ο πελάτης της πτώχευσε είτε επειδή δεν πλήρωσε τις οφειλές του μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες.

Η ασφάλιση πιστώσεων καλύπτει βραχυπρόθεσμες επί πιστώσει πωλήσεις, πωλήσεις δηλαδή εμπορευμάτων και υπηρεσιών με διάρκεια πίστωσης έως 180 ημέρες συνήθως, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που η διάρκεια της πίστωσης θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Η Πράξις Μεσίτες Ασφαλίσεων μέσω ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου Πιστώσεων και σε συνεργασία με εξειδικευμένες στον συγκεκριμένο κλάδο ασφαλιστικές εταιρείες , παρέχει στους ασφαλισμένους τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Οργάνωση του τμήματος του πιστωτικού ελέγχου της επιχείρησης και πρόληψη ή περιορισμό των επισφαλειών.
  • Δυνατότητα επέκτασης των πωλήσεων σε υγιές πελατολόγιο, με βάση αξιόπιστες και πάντα ενημερωμένες εμπορικές πληροφορίες.
  • Συνεχή παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης των αγοραστών τους.
  • Αποζημίωση, αν παρ’ όλα τα προηγούμενα, μια απαίτηση παραμείνει απλήρωτη μετά τη λήξη πίστωσης.
  • Επανείσπραξη ποσοστού ή του συνόλου της ζημιάς μέσα από συντονισμένες νομικές ενέργειες.