Οι ενέργειες αποφυγής των κινδύνων είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στο στάδιο του σχεδιασμού των κτιριακών εγκαταστάσεων, της επιλογής της μεθόδου παραγωγής ή της υιοθέτησης του κανονισμού λειτουργίας της επιχείρησης. Σκοπός είναι να εντοπισθούν και να καταγραφούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι, στους οποίους η επιχείρηση είναι εκτεθειμένη.

Εξετάζεται το ιστορικό ζημιών της επιχείρησης και η πιθανότητα επέλευσης κινδύνων μέσα από την λειτουργική διαδικασία της παραγωγής και την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Η απόφαση υλοποίησης των απαιτούμενων μέτρων προστασίας σκοπό έχει την βελτίωση του κινδύνου και την μείωση του κόστους ασφάλισης.