Η φράση Τεχνικές ασφαλίσεις χρησιμοποιείται από την ασφαλιστική αγορά προκειμένου να περιγράψει διάφορους τύπους ασφαλιστηρίων συμβολαίων που σκοπό έχουν να προστατεύσουν κατασκευαστικά έργα, έργα που απαιτούν συναρμολόγηση καθώς επίσης και να προστατεύσουν την ίδια τη λειτουργιά των μηχανημάτων που είναι απαραίτητα στη παραγωγική διαδικασία.

Η ασφάλιση καλύπτει υλικές ζημίες στο ίδιο το έργο, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και στη φάση της συντήρησής του.

Συμπληρωματικά παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλιζόμενο να καλύψει τον κίνδυνο των ζημιών στον μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί στο έργο, αλλά και τις ευθύνες του (γενική και εργοδοτική αστική ευθύνη) που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες ασφαλιστηρίων :

  • Ασφαλιστήρια Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων
  • Ασφαλιστήρια Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Ασφαλιστήρια Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων

Ασφαλίζεται ο κατασκευαστής και/ή ο ιδιοκτήτης του έργου τόσο για ζημιές που μπορεί να συμβούν στο ίδιο το έργο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, αλλά και κατά τη μεταφορά των υλικών, όσο και για την Αστική Ευθύνη τους προς τρίτους για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά την εκτέλεση του έργου.