Η υγεία αποτελεί αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο αγαθό για τον άνθρωπο. Η προστασία της ωθεί όλο και περισσότερους ανθρώπους στην αναζήτηση ιατρικής, φαρμακευτικής και νοσηλευτικής φροντίδας υψηλών προδιαγραφών.

Μια από τις σημαντικότερες ανάγκες στη ζωή ενός ανθρώπου αποτελεί η εξασφάλιση της ατομικής του υγείας καθώς και η εξασφάλιση των μελών της οικογένειας του. Η διασφάλιση της υγείας αποτελεί προϋπόθεση ώστε να αντιμετωπίζονται με επιτυχία οι προκλήσεις της καθημερινότητας και η επίτευξη ατομικών και οικογενειακών στόχων στηρίζονται πάνω σε αυτή.

Ειδικότερα σήμερα, το πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας απαιτεί την συμπλήρωση αυτών με φορείς ιδιωτικής ασφάλισης. Η ανεπάρκεια των ταμείων δημόσιας ασφάλισης να προσαρμοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις καθώς και η δυσκολία που παρουσιάζουν στον εκσυγχρονισμό τους, έχουν οδηγήσει τις υπηρεσίες υγείας σε χαμηλό επίπεδο αδυνατώντας να προσφέρουν το αίσθημα ασφάλειας που όλοι αναζητούμε.

Η εξέλιξη δε των ατομικών προγραμμάτων υγείας από ιδιωτικούς φορείς ασφάλισης έδωσαν νέα διάσταση στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Πλέον η επιλογή ενός νοσοκομειακού ασφαλιστικού προγράμματος μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στην μείωση της αβεβαιότητας, εντείνοντας το αίσθημα της σιγουριάς.

Άλλωστε η εξέλιξη των νοσοκομειακών προγραμμάτων δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει ανάμεσα σε παροχές που ικανοποιούν τις εκάστοτε προσωπικές του ανάγκες.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένες από τις παροχές των προγραμμάτων:

  • Κάλυψη εξόδων νοσηλείας (νοσκομειακή περίθαλψη).
  • Κάλυψη εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, δηλαδή των εξόδων που αφορούν σε ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, ετήση check up, κ.α.
  • Ασφάλιση ζωής.
  • Ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων (μόνιμης ανικανότητας και απώλειας εισοδήματος συνέπεια ατυχήματος και ασθένειας).
  • Ασφάλιση επαγγελματικής ανικανότητας (ιατρών, αθλητών, καλλιτεχνών κλπ).
  • Άμεση ιατρική βοήθεια και επείγουσα μεταφορά.
  • Συνατξιοδοτικά προγράμματα εγγυημένης απόδοσης.
  • Προγράμματα συνδεδεμένα με επενδύσεις (unit linked).
  • Ασφάλιση δανειολήπτη.

Τα προγράμματα ασφάλισης ζωής έχουν ουσιαστικά προορισμό να καλύψουν σε κάποιο βαθμό το οικονομικό κενό και τις συνέπειες του στην οικογένεια, που δημιουργείται σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου. Ο ασφαλισμένος είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι σε περίπτωση διακοπής ενός προγράμματος ζωής δεν θα μπορέσει να ασφαλιστεί αργότερα ξανά με τους ίδιους όρους λόγω αλλαγής της ηλικίας του αλλά και λόγω ενδεχομένως επιβάρυνσης της υγείας του.