Ένα ασφαλιστήριο περιουσίας δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αποκαταστήσει τις άμεσες (θετικές) ζημίες που υπέστησαν τα περιουσιακά της στοιχεία από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.

Δεν καλύπτει όμως τις έμμεσες ή αποθετικές ζημίες που μπορεί να προκλήθηκαν.

Η κυριότερη αποθετική ζημία, ιδίως στην περίπτωση ενός καταστροφικού γεγονότος ή έστω μιας μεγαλύτερων διαστάσεων ζημίας, είναι η απώλεια των κερδών της επιχείρησης από την επακόλουθη διακοπή της λειτουργίας της.

Η μείωση των κερδών, δεν επηρεάζει απλά και μόνο τα έσοδα του επιχειρηματία αλλά μπορεί να μειώσει και τη συνολική αξία της επιχείρησης , δεδομένου ότι η κερδοφορία είναι ο βασικότερος παράγοντας στην αποτίμηση της αξίας της.

Για τη θωράκιση της κερδοφορίας της επιχείρησης συνιστάται, το ασφαλιστήριο των περιουσιακών της στοιχείων να συνοδεύεται από ένα συμπληρωματικό ασφαλιστήριο ή να συμπεριλαμβάνει και την κάλυψη «απώλειας κερδών» (Loss of Profit) ή «διακοπής εργασιών» (Business Interruption), όπως είναι οι συνηθέστερες ονομασίες.

Η ασφαλιστική κάλυψη ή το  ασφαλιστήριο διακοπής εργασιών είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, γιατί καλύπτει την απώλεια κερδών μόνο από κινδύνους που καλύπτονται με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο περιουσίας (παράδειγμα: αν το ασφαλιστήριο περιουσίας της επιχείρησης προβλέπει την κάλυψη του σεισμού, το ασφαλιστήριο ή η κάλυψη διακοπής εργασιών θα αποζημιώσει την απώλεια των κερδών της επιχείρησης που θα είναι επακόλουθο των ζημιών που προκάλεσε ένας σεισμός, ενώ στην περίπτωση που δεν προβλέπεται κάλυψη σεισμού στο ασφαλιστήριο περιουσίας, δεν θα την αποζημίωνε).

Η ασφαλιστική κάλυψη ή τα ασφαλιστήρια διακοπής εργασιών έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να καλύψουν την απώλεια κερδών της επιχείρησης, όχι μόνον από ζημίες στα δικά της περιουσιακά στοιχεία αλλά και από ζημίες που συνέβησαν σε τρίτους, π.χ. βασικούς προμηθευτές πρώτων υλών της επιχείρησης, μεγάλους πελάτες στους οποίους δεν θα μπορεί να πουλά πλέον προϊόντα με σοβαρές επιπτώσεις στον τζίρο της, Οργανισμών Κ.Ω. οι ζημίες των οποίων διακόπτουν τη λειτουργία της κλπ.