Η ασφάλιση επιχειρήσεων εμπεριέχει ιδιαιτερότητες που πρέπει να αναλύονται προσεκτικά, ώστε να εξασφαλίζεται κάθε φορά η πλήρης και σωστή ασφαλιστική κάλυψη.

Οι «σύνθετοι», εμπορικοί και βιομηχανικοί κίνδυνοι παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που απαιτούν εξειδικευμένη προσέγγιση. Η συσσώρευση μεγάλων αξίων καθώς και η ίδια ή φύση των βασικών εργασιών που σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα υπαγορεύουν για κάθε προτεινόμενο κίνδυνο ξεχωριστή προσέγγιση.

Οι καλύψεις που προτείνονται έναντι φυσικών & μη κινδύνων, μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες, δημιουργώντας ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσαρμοσμένο στις δικές σας απαιτήσεις.

Ορισμένες από τις σημαντικότερες κατηγορίες καλύψεων στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας αφορούν:

  • Κατά παντός κινδύνου.
  • Φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρες, κλπ.).
  • Σεισμό.
  • Καθίζηση και/ή Κατολίσθηση εδάφους.
  • Κακόβουλες, Τρομοκρατικές Ενέργειες.
  • Θραύση & Διαρροή Σωληνώσεων.
  • Κλοπή/Ληστεία.
  • ‘Έξοδα Δημοσίων Αρχών.
  • Αμοιβές Μηχανικών/ Αρχιτεκτόνων.
  • Θραύση Υαλοπινάκων.

Η ΠΡΑΞΙΣ με εμπειρία άνω των 20 ετών στην ασφάλιση βιομηχανικών κινδύνων μπορεί να εξασφαλίσει το βέλτιστο συνδυασμό ασφαλιστικών καλύψεων και ασφαλίστρου προσφέροντας ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις.